Zonnepark Nieuwlande

Informatie voor Deelnemers

Inleiding

Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A., kortweg De Groene Wieken, is verheugd deze informatiebrochure voor ons zonnepark in Nieuwlande aan u te presenteren. Met dit project zullen we in ledenaantal naar verwachting flink groeien en zo kunnen we met elkaar steeds meer groene-energie projecten in onze gemeente realiseren.

In dit Informatiedocument worden de uitgangspunten van het project uiteengezet voor de (rechts)personen die (willen) deelnemen in het project.

Het is onze wens om samen met de inwoners, bedrijven, verenigingen en instanties in de omgeving lokaal duurzame energie op te wekken. Een collectief zonnepark is een geschikte manier om op grotere schaal gezamenlijk duurzame elektriciteit te produceren. De opbrengsten gaan naar de inwoners en blijven dus lokaal. Zo creëren we een duurzamere leefomgeving en profiteren we samen van de baten van lokaal en duurzaam opgewekte energie.

Dit project voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door het ministerie van EZK in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) die is ingegaan op 01.04.2021.

De subsidieaanvraag voor de exploitatie is ingediend bij de RVO  op 27-10-2023.

Provincie Drenthe en de Gemeente Hoogeveen hebben subsidie verleend voor de voorbereidingsfase van dit project.

Dit informatiedocument is opgesteld door de energiecoöperatie De Groene Wieken, zodat haar leden een weloverwogen keuze kunnen maken voor deelname in het zonnepark Nieuwlande.

De informatie is zo objectief en uitgebreid mogelijk. Graag wijzen wij u erop dat het inleggen van geld financiële risico’s kan geven. Uw besluit om geld in te leggen en zodoende een uitkeringsrecht te verwerven, moet zijn gebaseerd op bestudering van dit gehele informatiedocument, inclusief alle bijlagen.

De Coöperatie

Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A.

De Groene Wieken is een bewonersorganisatie voor energievraagstukken. De coöperatie heeft leden en is zonder winstoogmerk. De coöperatie bundelt krachten van bewoners en werkt vanuit de verschillende dorpen in Hoogeveen samen aan de energietransitie.

Naam en oprichting.

Op 07-12-2021 is onze coöperatie opgericht bij Notaris Wilmink te Hoogeveen.

De statutaire naam van de coöperatie is Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A., in het verloop van dit document aangeduid als “De Groene Wieken”.

De Groene Wieken is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84712678. De Statuten van De Groene Wieken staan gepubliceerd op onze website, www.groenewieken.nl.

Statutaire doelstelling van de Groene Wieken

Het produceren of doen produceren van duurzame energie in de buurt van de dorpen Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande.
Het bedingen van gunstige tarieven voor de levering van stroom, gas en water.
Het meewerken aan de energietransitie binnen de gemeente Hoogeveen.

Gegevens coöperatie:

Officiële naam:Energiecoöperatief De Groene Wieken U.A.
Ook handelend onder de naam:De Groene Wieken
Opgericht:7 december 2021
Gevestigd te:Prieswijk 141, 7916RL, Elim
Kamer van Koophandel:84712678
Btw-nummer:NL863327928B01
Bestuur (onder anderen):Guus Wessels
Ger Schuur
Henk Zuidema
Website:www.groenewieken.nl
Contact:info@groenewieken.nl
ContactpersoonGuus Wessels, 0651478686

                   

De Subsidie Collectieve Energieopwekking (SCE)

Het project Zonnepark Nieuwlande gaan we exploiteren met behulp van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat inwoners, bedrijven en verenigingen gezamenlijk lokaal duurzame energie opwekken, via een eigen (lokale) energiecoöperatie. Over de opgewekte stroom ontvangt de energiecoöperatie gedurende 15 jaar een subsidiebedrag. Dit bedrag is een aanvulling op de opbrengsten uit de verkoop van stroom aan de energieleverancier. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de marktprijs van stroom. Als de marktprijs stijgt, ontvangen we minder subsidie en als de marktprijs daalt, ontvangen we meer subsidie. Voor meer informatie zie deze website.

Deelnemers aan het project krijgen via de coöperatie een jaarlijkse uitkering op basis van de opgewekte stroom per participatie. Die uitkering wordt gebaseerd op de opbrengsten uit verkoop van de opgewekte duurzame elektriciteit en uit de uitgekeerde subsidie1.

Alleen ‘kleinverbruikers’ kunnen meedoen aan de regeling. Dat betekent een stroomaansluiting van maximaal 10.000 kWh. Dat is standaard voor de meeste particulieren en kleine bedrijven.

De Postcoderoos

De SCE subsidie is bedoeld om lokaal eigendom te stimuleren van installaties voor duurzame energieopwekking. De subsidie wordt alleen verstrekt als voldoende deelnemers woonachtig zijn in de postcoderoos. Dit is het gebied dat bestaat uit postcode van de installatie plus de direct aangrenzende postcodes. Voor ons project zijn minimaal 71 deelnemers vereist.

Voor onze installatie zijn dat de volgende postcodegebieden:

7905 Wolfsbos
7906 Venesluis
7907 Venesluis
7911 Nieuweroord
7913 Hollandscheveld
7914 Noordscheschut
7915 Alteveer
7916 Elim
7917 Geesbrug
7918 Nieuwlande
7926 Kerkenveld
7927 Alteveer
7776 Slagharen
7777 Schuinesloot
7782 De Krim
Het project: Zonnepark Nieuwlande.

Powerfield heeft in 2022 vergunning gekregen om een zonnepark tussen Hollandscheveld en Nieuwlande, langs de A37 te bouwen. De gemeente Hoogeveen heeft de vergunning verleend onder de voorwaarde dat een deel van het park beschikbaar zou komen voor lokaal eigendom. De Groene Wieken wil dat deel van het park in eigen beheer bouwen en exploiteren. De opbrengsten van het park komen ten goede aan de leden en de lokale gemeenschap. We noemen het Zonnepark Nieuwlande.

De voornaamste kengetallen van ons zonnepark:

1800 m2 bebouwd terrein
320 m hekwerk
648 panelen
545 Wp per paneel
Vermogen 353 kW
Opbrengst: 300.000 kWh per jaar
Investering €223.655

Investering en financiering.

Ons project vergt een investering van €223.655,-
We willen die investering financieren uit ons eigen vermogen. Daarom zoeken we investeerders uit de omgeving, die willen deelnemen in ons eigen vermogen. Als dat niet voldoende is voor de totale investering, willen we eventueel vreemd vermogen aantrekken. Dit gaat dan middels een lening bij een financiële instelling.

Deelneming in het eigen vermogen.

Om te kunnen deelnemen moet je lid zijn van De Groene Wieken. Als je geen lid bent, kun je alsnog bij inschrijving lid worden van de coöperatie.

De deelnemers storten kapitaal in het eigen vermogen van onze coöperatie. De coöperatie gebruikt dat kapitaal om de investering te financieren. Deelnemen kan al vanaf €10,-.

Over de inleg van de deelnemers betaalt de coöperatie rente en aflossing. De aflossing start na 5 jaar, waarna in 10 jaar lineair wordt afgelost. De eerste aflossing wordt op 31 december van het vijfde jaar betaalbaar gesteld. Alle volgende aflossingen vinden ook op 31 december plaats.

Rentevergoeding vindt plaats vanaf het eerste jaar, en wordt na afloop van het jaar berekend. We vergoeden een rente van 5% per jaar over het openstaande bedrag van de lening. De eerste vijf jaar is dit dus constant (er vindt nog geen aflossing plaats), daarna ontvangt de deelnemer ieder jaar 10% van de inleg als aflossing en 5% rente over de restschuld.

De eerste rentevergoeding vindt plaats op 31 december van het jaar waarin de installatie in bedrijf is gesteld en stroom levert. De hoogte van de eerste rentevergoeding is naar rato van de periode waarin de installatie stroom heeft geleverd.

Deelnemers zijn lid van de coöperatie.

We zoeken mensen die financieel willen deelnemen in het zonnepark. Van deelnemers wordt verwacht dat ze lid zijn of lid willen worden van onze coöperatie. Lidmaatschap kost €12,10 per jaar (incl BTW).

Aard van de investering. (looptijd, rendement, risico’s, etc)

Door het kopen van participaties in zonepark Nieuwlande, investeer je in het eigen vermogen van de coöperatie. Deze investering heeft de volgende kenmerken:

Wat voor belegging is dit?

U belegt in participaties .

Waarde van de participaties


De nominale waarde van een participatie is bij uitgifte € 10,-.
De intrinsieke waarde van een participatie is € 10,- .
De prijs van een participatie is € 10,-
Deelname is mogelijk vanaf 1 participatie, derhalve € 10,-

Looptijd

De looptijd van de participatie is 15 jaar, beginnende op de dag van in bedrijfname van de zonnepanelen installatie. Dit is de looptijd van de toegekende SCE subsidie

Rendement

Het verwachte rendement per jaar is minimaal 5%.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over het rendement”

Risico’s

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het verwachte rendement op de participaties in Zonnepark Nieuwlande is afhankelijk van de winst die de coöperatie maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht, waardoor u mogelijk minder rendement realiseert of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest.

De belangrijkste redenen waardoor De Groene Wieken mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement te realiseren of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
minder zonuren per jaar dan begroot,
een lagere prijs voor de elektriciteit waardoor de begrote opbrengsten van de coöperatie niet worden gehaald;
hogere kosten, zoals voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, dan begroot.

Overdracht van participaties

De participaties kunnen worden overgedragen aan andere leden van De Groene Wieken. Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw participaties als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden, of dat u uw participaties voor een lagere prijs moet verkopen. De waarde van de participaties daalt jaarlijks met globaal 1/15de van de nominale waarde bij uitgifte en bedraagt aan het einde van de looptijd van 15 jaar € 0,-.

Voorwaarden voor de investering
Aanmeldingsproces
Downloads
InformatiedocumentDownload
VoorwaardenDownload